Current Management

#
Indubala Mukewar
Secretary
#
 
 
#
 
 
#
Dr. Murlidhar Chandekar
Vice President
#
Shri Samay Bansod
Co-Secretary
#
Shri Nana Aakhre
Co-Secretary
#
Shri Kru. P. Netke
Treasurer
#
Shri Arun Admane
Karyawah Aajiv Sabhasad Mandal
#
Mrs. Jotsna Dahake
Hon. Member
#
Shri. Vivek Dhakras
Hon. Member
#
Shri. Amit Pattalwar
Hon. Member
#